Zamknij
PLENDE
BIP
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Obywatel.gov..pl
Baner SIPWS
Punkt Informacyjny FE
Wirtualny Małogoszcz
Kalendarium imprez
Galeria Wsi Polskiej - Ostoja Dworska
Szlaki turystyczne w gminie Małogoszcz
Bitwa pod Małogoszczem
Plan miasta
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Licznik odwiedzin:
 1023530 

Aktualności - Strategia 2024

 

 

20.02.2015 r.

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2014-2024 - projekt do publicznego wglądu!

 - sesjaplanowania-06.14.jpg

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2014-2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną  dla ww. projektu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dn. 02.03.2015 r. do 23.03.2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu, przy ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz, pokój nr 27, w godz. od 8.00 – 14.00.

Ponadto projekt Strategii wraz prognozą został udostępniony
na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz – tutaj 

W tym czasie zainteresowani mogą składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące projektu w/w dokumentów, które powinny być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu /pokój nr 27/ lub drogą elektroniczną na adres e-mail: strategia2024@malogoszcz.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz opis wniosku. Uwagi i wnioski złożone po terminie wyłożenia pozostawia się bez rozpatrzenia.

 


 

12.06.2014 r.

Sesja Planowania Strategicznego - w praktyce o Strategii!

  - sesjaplanowania-06.14.jpg

W Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu odbyła się sesja dotycząca planowania i opracowania strategii rozwoju miasta i gminy Małogoszcz na lata 2014 - 2024.

W sesji, która odbyła się w piątek, 6 czerwca uczestniczyło około 40 osób z 70 zaproszonych gości, w tym sołtysi, radni, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele firm i stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy.

Sesję otworzył burmistrz Jan Głogowski, który przedstawił zebranym jak ważnym dokumentem dla gminy jest Strategia w kontekście jej dalszego, zrównoważonego rozwoju.

Praca odbywała się pod kierunkiem przedstawicieli specjalistycznej firmy konsultingowej BaSz z Końskich w trzech grupach panelowych. Aby zdefiniować specyfikę gospodarczo-społeczną, potrzeby i cele nadrzędne gminy poszczególne grupy panelowe określały: mocne i słabe strony, szanse rozwoju i zagrożenia gminy.

Wnioski z przeprowadzonej analizy są porównywalne do potrzeb wielu innych, podobnych gmin w Polsce. Na pierwsze miejsce wychodzi potrzeba utworzenia specjalnej strefy gospodarczej, aby powstały miejsca pracy, co jest wymiernym sposobem walki z dużym bezrobociem. Następna sprawa to poprawa opieki zdrowotnej, kolejna to poprawa opieki zdrowotnej, kanalizacja gminy. Zebrany materiał u źródeł, od osób najbardziej zainteresowanych i znających problemy, posłuży do opracowania właściwego planu rozwoju gminy.

Spośród przybyłych uczestników „warsztatów strategicznych” wybrana została docelowa grupa osób, która uczestniczyć będzie w dalszej fazie prac nad Strategią. W grupie tej znaleźli się radni, przedstawiciele rad osiedla, firm i stowarzyszeń w osobach: Regina Jamorska, Mariusz Bazylewicz, Henryk Cacek i Piotr Malinowski, Krzysztof Jagodziński, Jerzy Sornat i Tomasz Borowski.

O dalszych pracach nad tym bardzo ważnym dokumentem rozwojowym gminy będziemy informować Państwa na bieżąco.

Raport z Sesji Planowania Strategicznego – pobierz


15.04.2014 r.

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Małogoszcz do 2024 roku
- zapraszamy do współtworzenia!

  - informacja.jpg

Uchwałą Nr 29/249/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 marca 2014 r. przystąpiono do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2014-2024.

Rozpoczęcie prac nad opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2014-2024 jest podyktowane następującymi przesłankami:

- postulatami weryfikacji i zmian obowiązującej strategii, wynikające z oceny jej dotychczasowej użyteczności,
- uwzględnienie aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych, przepisów prawnych, zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej,
- opracowaniu przez samorząd województwa Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 r., która będzie podstawą do przygotowania dokumentów programowych dla pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020,
- wpisanie potrzeb rozwojowych Miasta i Gminy zapisanych w nowej strategii w kierunki finansowania zadań ze środków unijnych w perspektywie 2014-2020.

Przyjmuje się, że opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2014-2024, która będzie podstawą do przygotowania dokumentów programowych dla pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020 powinno odbyć się w oparciu o obowiązujące normy prawne i następujące zasady:

- wieloletniego planowania rozwoju uwzględniającego dotychczasową strategię
i dokumenty strategiczne gminy aktualnie obowiązujące i efekty ich realizacji /raport/, a także zmieniające się uwarunkowania rozwoju,
- spójności zapewniającej zgodność nowej strategii z aktualnymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi kraju oraz województwa świętokrzyskiego,
- partnerstwa oznaczającego aktywną współpracę społeczności lokalnej przy określaniu celów i kierunków rozwoju miasta,
- transparentności zapewniającej mieszkańcom miasta i gminy wiedzę w zakresie sporządzanej strategii na każdym jej etapie opracowania, przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów.

oraz  w oparciu o następujący tryb prac związanych z opracowaniem projektu Strategii:

1)  określenie wizji rozwoju miasta i gminy,
2)  sporządzenie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej,
3)  opracowanie projektu Strategii /badania, spotkania, warsztaty strategiczne, ankiety/,
4)  konsultacje społeczne projektu Strategii,
5) opracowanie ostatecznej wersji Strategii,
6) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko Strategii,
7) przyjęcie dokumentu przez Radę Miejską.

 Harmonogram prac nad strategią:

L.p.

Działanie

Termin wykonania

1.

Ustalenie harmonogramu prac

do 20.04.2014

2.

Zebranie danych do części diagnostycznej strategii

do 16.05.2014

3.

Przeprowadzenie badań ankietowych

do 16.05.2014

4.

Opracowanie wstępnej wersji diagnozy stanu gminy

do 30.05.2014

5.

Sesja planowania strategicznego

do 10.06.2014

6,

Raport z sesji planowania strategicznego

do 17.06.2014

7.

I warsztaty planowania strategicznego – misja, wizja, cele strategiczne, kierunki działania

do 24.06.2014

8.

II warsztaty planowania strategicznego – plan zadań

do 08.07.2014

9.

Przedstawienie wstępnej wersji Strategii

do 15.08.2014

10.

Przygotowanie wystąpienia do RDOŚ i PRIS w sprawie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko

do 15.08.2014

11.

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko

do 30.09.2014

12.

Przedstawienie projektu Strategii i projektu uchwały Rady Miejskiej

do 30.11.2014

Zainteresowani mogą składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące opracowywanego dokumentu, które powinny być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu przy ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz /pokój nr 27/ lub drogą elektroniczną na adres e-mail: strategia2024@malogoszcz.pl w terminie do dnia 16 maja 2014 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz opis wniosku. Uwagi i wnioski złożone po terminie 16 maja 2014 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zadanie opracowania dokumentu Strategii zostało zlecone firmie PPUH Basz Firma Konsultingowa z siedzibą przy ul. Polna 72, 26-200 Końskie.

Już w najbliższym czasie /do dn. 10 czerwca br./ odbędzie się Sesja planowania strategicznego, w której udział wezmą zaproszeni przedstawiciele społeczności lokalnej reprezentujące różne środowiska i grupy interesów /stowarzyszenia/, otoczenia biznesu oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy, a także władz samorządowych.

Wszelkie, bieżące informacje dot. prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2014-2024 będą publikowane na stronie internetowej Urzędu – malogoszcz.pl.

 - ico_site_pdf.gif uchwała Nr 29/249/14 
 - ico_site_pdf.gif obwieszczenie Nr 3/2014

 - doc.png ankieta/wniosek dla mieszkańców
 - doc.png 
ankieta/wniosek dla przedsiębiorców

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Dzwonnik-Zatora
Konsultant PPUH Basz Firma Konsultingowa

ul. Polna 72, 26-200 Końskie
tel. /041/ 372 49 75
agnieszka.z@basz.pl


Przemysław Spurek
stanowisko ds. promocji i rozwoju gminy
Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu
ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz
tel. /041/ 38 60 146, fax. /041/ 38 60 150
inf@malogoszcz.pl

P. Spurek
sobota, 22 lipca 2017
203 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
Fotogaleria
ESP
Gospodarka odpadami
SAPARD
ZPORR
EFS 2004-06
Rządowy Program - Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach
RPO WŚ
PO KL
NPPDL
ŚPOW
Radosna szkoła
Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich
PROW 2007-2013
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 2010
WFOŚiGW
PO Ryby 2007-2013
PROW 2014-2020
NPPDL 2016-2019
GPR 2016-2024
Strategia 2024

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.413860160, fax: +48.413860150, email: malogoszcz@eobip.pl, http://www.malogoszcz.pl
NIP: 656-13-16-695
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI