PLENDE
BIP
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Obywatel.gov..pl
Baner SIPWS
Punkt Informacyjny FE
Wirtualny Małogoszcz
Kalendarium imprez
Galeria Wsi Polskiej - Ostoja Dworska
Szlaki turystyczne w gminie Małogoszcz
Bitwa pod Małogoszczem
Plan miasta
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Licznik odwiedzin:
 1031032 

Aktualności

 

30.06.2017 r.

- debatarew-30.06__2_.jpg 

W ubiegłym tygodniu, bezpośrednio po sesji odbyła się trzecia debata społeczna dotycząca planowanej rewitalizacji osiedla w Małogoszczu, połączona z posiedzeniem Gminnego Komitetu Rewitalizacji.

Spotkanie odbyło się w ramach przygotowywanego opracowania „Gminnego programu rewitalizacji miasta i gminy na lata 2016-2024”. Opracowany projekt przedstawił Bartosz Szymusik z firmy „BaSz” z Końskich oraz Przemysław Spurek z Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu. Ożywioną dyskusję wywołał pomysł, aby do dotychczas planowanych zadań dołączyć utworzenie Izby Pamięci poświęconej historii Małogoszcza i jej mieszkańców, ze szczególnym wyeksponowaniem powstania styczniowego. Izba miałaby się mieścić w miejscowej szkole, gdzie gromadzone byłyby wszelkie pamiątki.

W ramach programu planowanych jest dziewięć przedsięwzięć, które obejmują tereny osiedla wraz ze szkołą i Domem Kultury. Są to m.in. zagospodarowanie terenu Osiedla, przebudowa i remont Domu Kultury, utworzenie miejsca rekreacji polegające na przebudowie i urządzeniu placu zabaw oraz przebudowa i modernizacja dróg wewnątrzosiedlowych.

- debatarew-30.06__1_.jpg

 

Gminny Komitet Rewitalizacji, na czele którego stoi Maciej Tomczyk, pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt programu rewitalizacji.

Natomiast jeśli chodzi o mieszkańców, to do 23 lipca br. mogą oni jeszcze wnosić uwagi i wnioski do programu, które można przedstawić w formie pisemnej lub ustnej w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 27 w godz. 7-15, lub za pomocą urządzeń elektronicznych na adres: gpr24@malogoszcz.pl z dopiskiem „Rewitalizacja”. 

Wszystkie materiały dotyczące procesu rewitalizacji, w tym projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2016 – 2024” są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.malogoszcz.eobip.pl w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2016-2024” oraz na Miejsko-Gminnym Portalu Internetowym pod adresem www.malogoszcz.pl w zakładce „Dokumenty strategiczne”.

 


 14.06.2017 r.

 - malogoskieosiedle.jpg

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.) zawiadamia się o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2016 – 2024” w dniach od 22 czerwca do 23 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miasta i Gminy w Małogoszczu, pokój nr 27, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Debata nad projektem Gminnego Programu Rewitalizacji odbędzie się w ramach konsultacji społecznych w dniu 30 czerwca 2017 r. w godz. 11.00 – 13.00 /po Sesji Rady Miejskiej/ w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu /pokój nr 28/.

Obwieszczenie Nr 4/2017 - pobierz
Projekt
 Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2016 – 2024
- pobierz
Mapa zadań w obszarze rewitalizacji /skala 1-5000/ - pobierz

Serdecznie zapraszam zainteresowanych mieszkańców gminy Małogoszcz do wzięcia udziału w debacie i składaniu uwag i wniosków do projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2016 – 2024”

 


 

21.02.2017 r.

 - debatarew-22.02__1_.jpg

W dniu 21 lutego 2017 r. w Domu Kultury w Małogoszczu odbyła się debata publiczna w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji /GPR/ Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2014-2020.

Z udziałem interesariuszy procesu rewitalizacji, w tym mieszkańców, radnych i członków Komitetu Rewitalizacji odbył się kolejny etap konsultacji GPR dot. planowanych do realizacji przedsięwzięć w wyznaczonym obszarze rewitalizacji w Małogoszczu w kontekście pozyskania środków finansowych na ich realizację z funduszy unijnych i innych zewnętrznych form wsparcia.

Spotkanie otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz – Jan Głogowski, który przywitał przybyłe na spotkanie osoby oraz zaproszonych gości: firmę BaSz z Końskich oraz przedstawicieli Fundacji Wspólnie działającej przy cementowniach LafargeHolcim.

- debatarew-22.02__3_.jpg

Pan Bartosz Szymusik właściciel firmy BaSz, która na zlecenie Urzędu przygotowuje Gminny Program Rewitalizacji przedstawił przybyłym ogólne założenia Programu oraz omówił poszczególne etapy dotychczasowych prac nad opracowywanym dokumentem GPR, które trwają już od lutego 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Wspomniał również iż, na obecnym etapie konsultacji społecznych przyjmowane są w formie ankiet  /od dnia 26 stycznia do 28 lutego 2017 r./ zgłoszenia przez osoby/podmioty przedsięwzięć, które mogą zostać włączone do planu zadań do realizacji na terenie rewitalizowanym w Małogoszczu /szczegóły - tutaj/.

Następnie Pani Agnieszka Dzwonnik-Zatora z firmy BaSz, przedstawiła prezentację dot. wyznaczonego do rewitalizacji obszaru małogoskiego Osiedla oraz już zgłoszone przez Gminę Małogoszcz projekty do realizacji w tym obszarze /szczegóły w prezentacji/. 

- debatarew-22.02__2_.jpg

Kolejnym punktem spotkanie była przygotowana dla  mieszkańców prezentacja projektu Fundacji Wspólnie LafargeHolcim. Gmina Małogoszcz jako jedna z pięciu w kraju została wybrana do realizacji projektu Fundacji „Przygarnij przestrzeń”, a dotyczy on zaprojektowania, tworzenia innowacyjnych i unikalnych form zagospodarowania terenu w obszarach rewitalizowanych. Projekt przedstawiła Pani Małgorzata Jaszkiewicz wspólnie z projektantami Panią Agnieszką Jurczak oraz Grzegorzem Krzemień. Teren, który wstępnie został wybrany dla realizacji projektu to obecny plac zabaw przy Domu Kultury w Małogoszczu. Zgodnie z deklaracją Fundacji kolejne, robocze spotkanie z mieszkańcami dot. projektu „Przygarnij przestrzeń” zostało zaplanowane pod koniec marca br.

- debatarew-22.02__4_.jpg

Spotkanie toczyło się w ożywionej atmosferze przy czynnym udziale mieszkańców, którzy chętnie zadawali pytania dot. projektów planowanych do realizacji w obszarze rewitalizacji. Szczegółowo omówione zostały wszystkie projekty zgłoszone przez Gminę: budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu, zagospodarowanie terenu Osiedla w Małogoszczu oraz przebudowa i remont Domu Kultury w Małogoszczu.

Na zakończenie spotkania burmistrz Jan Głogowski zaapelował jeszcze raz do obecnych o zgłaszanie przedsięwzięć do GPR w postaci ankiet oraz branie czynnego udziału w kolejnych konsultacjach społecznych dot. Programu.

Materiały z debaty:

Prezentacja rewitalizacja – pobierz
Prezentacja projektu "Przygarnij przestrzeń" - pobierz

 

 


 

16.02.2017 r.

 - przygarnij_przestrzen__3_.jpg

Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu serdecznie zaprasza Mieszkańców na Debatę publiczną dot. przygotowywanego opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji /GPR/ Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2016 – 2024, która odbędzie się w dniu 21 lutego 2017 r. /wtorek/ w sali widowiskowej Domu Kultury w Małogoszczu.

Debata w szczególności poświęcona będzie planowanym do realizacji przedsięwzięciom będącym integralną częścią GPR, w kontekście pozyskania środków finansowych na ich realizację z funduszy unijnych i innych zewnętrznych form wsparcia.

Obecnie trwają konsultacje ankietowe dot. zgłaszania przez osoby/podmioty pomysłów, przedsięwzięć, które mogą zostać włączone do planu zadań do realizacji na terenie rewitalizowanym w Małogoszczu /więcej szczegółów – tutaj/.

Gośćmi spotkania po raz kolejny będą przedstawiciele fundacji „Wspólnie”, działającej przy cementowniach LafargeHolcim, którzy omówią szczegóły projektu „Przygarnij Przestrzeń” planowanego do realizacji w Małogoszczu. Przypomnę, iż pierwsze spotkanie odbyło się w miesiącu styczniu br. /więcej szczegółów – tutaj/.

Serdecznie zapraszamy!

 


 

18.01.2017 r.

- malogoskieosiedle.jpg

Gmina Małogoszcz w roku 2016 przystąpiła do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2016-2024”. 

Po sporządzeniu diagnozy stanu obecnego oraz przeprowadzeniu konsultacji społecznych wyznaczono na terenie miasta obszar, który spełnia warunki koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, przestrzennych, środowiskowych, technicznych i gospodarczych. Obszar ten mieści się w Małogoszczu i obejmuje teren tzw. Osiedla zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Małogoszczu Nr 16/152/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 listopada 2016 r.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się do zainteresowanych osób/podmiotów o zgłaszanie przedsięwzięć w postaci wypełnionej Ankiety, które mogą zostać włączone do planu zadań do realizacji na terenie rewitalizowanym w Małogoszczu.

Ankieta dostępna będzie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu przy ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz /pokój nr 27/. Można ją również pobrać ze stron internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu: Biuletynie Informacji Publicznej – www.malogoszcz.eobip.pl oraz Miejsko-Gminnym Portalu Informacyjnym - www.malogoszcz.pl.

Ankieta /karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego/ - pobierz

Termin składania ankiet: 26 styczeń - 28 lutego 2017 r.

Miejsce składania ankiet:  Prosimy o pozostawienie ankiety w miejscu wypełniania /Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz, pok. nr  27 w godzinach pracy Urzędu/ lub przekazanie jej na adres firmy PPUH Basz ul. Polna 72, 26-200 Końskie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: gpr2024@malogoszcz.pl lub basz@post.pl.

W II połowie lutego br. zaplanowano debatę dot. m.in. zgłaszanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz dalszych prac związanych z opracowaniem „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2016-2024”. Szczegóły już wkrótce na malogoszcz.pl.

Dziękujemy za włączenie się Państwa w działania rewitalizacyjne na terenie Małogoszcza!

  


 

19.08.2016 r.

 - gpr_malogoszcz_tereny_projekt_mapa_1.jpg

Burmistrz miasta i gminy Małogoszcz pragnie serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom debaty publicznej poświęconej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Małogoszcz w ramach opracowywanego „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2016-2024”.

Debata publiczna odbyła się w dniu 12 sierpnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu i miała ona na celu zgromadzenie wszystkich tych, dla których przyszłość Gminy nie jest obojętna. W ramach debaty odbyło się I spotkanie Komitetu Rewitalizacji, przedstawicieli środowisk lokalnych i mieszkańców miasta i gminy Małogoszcz

Podczas spotkania, przedstawiciele firmy PPUH BaSz z Końskich - opracowującej na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu „Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Małogoszcz …” Pan Bartosz Szymusik oraz Pani Agnieszka Dzwonnik - Zatora zaprezentowali wyniki analiz, diagnoz i badań, w tym analizy wskaźników opisujących stany kryzysowe w mieście.

W wyniku badań zaprezentowali propozycje obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji i przystąpili do wypracowania wspólnej opinii interesariuszy, obecnych na debacie, na temat wyznaczenia obszaru rewitalizacji.

Ustalono, że obszar zdegradowany obejmować będzie teren małogoskiego osiedla wraz z przyległymi ulicami, dla którego wystandaryzowany wskaźnik negatywnych zjawisk społecznych osiągnął  wg sporządzonej diagnozy wartość 8 pkt., przy  koncentracji minimum 7 wskaźników z liczby ogólnej oraz odnotowano wystąpienie co najmniej jednego negatywnego zjawiska w sferach społecznej, przestrzennej, środowiskowej i gospodarczej na którym wyznaczono wstępny obszar rewitalizacji i poddano go pod dyskusję.

W wyniku dyskusji ustalono, iż wstępnie teren rewitalizacji obejmować będzie ok. 15 ha /Osiedle, ul. Słoneczna, część ulicy 11 Listopada i Jędrzejowskiej/, którego obszar zamieszkuje około 2000 osób.

Poniżej w ramach procesu konsultacji społecznych prezentujemy projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z załącznikami.  Ostateczny przebieg granic obszarów rewitalizowanych poznamy po zakończeniu etapu konsultacji społecznych tj, po zebraniu i przeanalizowaniu uwag, wniosków i sugestii mieszkańców oraz wszystkich podmiotów zainteresowanych procesem rewitalizacji.

Zachęcamy więc Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Małogoszcz w ramach opracowywanego „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2016-2024”

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy gminy, 
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 29 sierpnia do 30 września 2016 r. w formie:

 • zbieranie uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej, które można dostarczyć drogą elektroniczną na adres gpr2024@malogoszcz.pl lub basz@post.pl oraz drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu, przy ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz lub na adres firmy PPUH Basz ul. Polna 72, 26-200 Końskie z dopiskiem „Obszar Rewitalizacji - GPR Małogoszcz 2024”.
 • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Przemysław Spurek, e-mail: gpr2024@malogoszcz.pl, tel. 041 38 60 146 w godzinach pracy urzędu.
 • informacje o planowanych terminach konsultacji społecznych w formie spotkań lub warsztatów będą zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu: w Biuletynie Informacji Publicznej – www.malogoszcz.eobip.pl oraz specjalnie utworzonej zakładce na stronie internetowej www.malogoszcz.pl, nie później niż 7 dni przed dniem ich przeprowadzenia.

Dokumenty do pobrania:

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
– pobierz

Załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały
pobierz

Załącznik nr 2 Diagnoza do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
i Gminy Małogoszcz na lata 2016-2024 - wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

pobierz

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

 


 

04.08.2016 r.

- informacja.jpg

Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu informuje, że  w dniu  12 sierpnia 2016 r. /piątek/ o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu odbędzie się debata publiczna na temat obszarów problemowych w Gminie Małogoszcz oraz propozycji wyznaczenia terenu zdegradowanego i terenu do rewitalizacji.

Debata odbędzie się w ramach przygotowywanego opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2016 – 2024.

Obwieszczenie Nr 4/2016 - pobierz

Projekt d
iagnozy do sporządzenia 
"Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2016-2024"
- wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - pobierz

Serdecznie zapraszamy!


 

30.05.2016 r.

 - informacja.jpg

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu nr 13/114/16 z dn. 20 maja 2016 r. w sprawie zasad powoływania „Komitetu Rewitalizacji” dla Miasta i Gminy Małogoszcz i ustanowienia jego regulaminu” Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz ogłasza nabór do „Komitetu Rewitalizacji”.

Członkami Komitetu mogą być wyłącznie osoby zameldowane na stałe lub czasowo na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie.

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji, której wzór stanowi załącznik do Regulaminu Komitetu Rewitalizacji.

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu do dnia 17 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 13/114/16 z dn. 20.05.2016 r. - pobierz
Regulamin Komitetu Rewitalizacji - pobierz

 

 


18.03.2016 r. 

 - osiedlemal-17.03.16.jpg

Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz informuje, że w dniu 26 lutego 2016 r. Rada Miejska w Małogoszczu podjęła Uchwałę Nr 11/105/16 o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2016 – 2024

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2015.1777) rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji /GPR/.

Rewitalizacja powinna być dobrze zaplanowana i uwzględniać sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenną, być kompleksowym, wielowymiarowym procesem, którego głównym celem jest trwałe podniesienie jakości życia na obszarze kryzysowym i zdegradowanym. Musi więc zawierać dopasowane do danego miejsca działania aktywizacyjne, edukacyjne, kulturalne oraz integrujące lokalną społeczność. Skuteczność procesu rewitalizacji zależeć będzie od partycypacji społecznej, gdyż GPR będzie opracowany przy udziale mieszkańców, środowisk społecznych, zawodowych i gospodarczych, między innymi poprzez szeroko zakrojone konsultacje społeczne.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2016 – 2024 będzie stanowił niezbędny dokument, umożliwiający ubieganie się o środki unijne w ramach programów związanych z rewitalizacją w perspektywie finansowej lat 2014 - 2020.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli nam pełniej zorientować się w potrzebach i oczekiwaniach lokalnych wspólnot, a także lepiej zdiagnozować te obszary, które w największym stopniu potrzebują zewnętrznego wsparcia.

Ankieta rewitalizacyjna -  pobierz

Wszelkie informacje dot. Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2016 – 2024 dostępne będą na stronach internetowych  Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu: w Biuletynie Informacji Publicznej – www.malogoszcz.eobip.pl oraz specjalnie utworzonej zakładce na stronie internetowej www.malogoszcz.pl, a także w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu przy ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz /pokój nr 27/.

Zadanie opracowania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2016 – 2024 zostało zlecone firmie PPUH Basz Firma Konsultingowa z siedzibą przy ul. Polna 72, 26-200 Końskie.

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących określenia zasad powoływania „Komitetu Rewitalizacji” dla Miasta i Gminy Małogoszcz i ustanowienia jego regulaminu.

Na podstawie art. 7 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U.2015.1777)  Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz informuje o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad powoływania „Komitetu Rewitalizacji” dla Miasta i Gminy Małogoszcz i ustanowienia jego regulaminu powoływanego w związku z planowanym do opracowania Gminnym Programem Rewitalizacji.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do opracowanego regulaminu wyłaniania i funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji, który stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2016 – 2024”.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy gminy, 
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 25 marca do 29 kwietnia 2016 r. w formie:

 • zbieranie uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej, które można dostarczyć drogą elektroniczną na adres gpr2024@malogoszcz.pl lub basz@post.pl oraz drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu, przy ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz lub na adres firmy PPUH Basz ul. Polna 72, 26-200 Końskie
   z dopiskiem „GPR Małogoszcz 2024” od 25 marca do 29 kwietnia 2016 roku.
 • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Przemysław Spurek, e-mail: gpr2024@malogoszcz.pl, tel. 041 38 60 146 w godzinach pracy urzędu.
 • informacje o planowanych terminach konsultacji społecznych w formie spotkań lub warsztatów będą zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu: w Biuletynie Informacji Publicznej – www.malogoszcz.eobip.pl oraz specjalnie utworzonej zakładce na stronie internetowej www.malogoszcz.pl, nie później niż 7 dni przed dniem ich przeprowadzenia.

Dokumenty do pobrania:

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad powoływania „Komitetu Rewitalizacji” dla Miasta i Gminy Małogoszcz i ustanowienia jego regulaminu – pobierz

Projekt Regulaminu Komitetu Rewitalizacji – pobierz

Obwieszczenie Nr 2/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz - pobierz

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag dotyczących opracowanego regulaminu wyłaniania i funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji.

Liczymy na Państwa zaangażowanie!

P. Spurek
niedziela, 20 sierpnia 2017
232 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bernarda, Sabiny, Samuela
Fotogaleria
ESP
Gospodarka odpadami
SAPARD
ZPORR
EFS 2004-06
Rządowy Program - Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach
RPO WŚ
PO KL
NPPDL
ŚPOW
Radosna szkoła
Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich
PROW 2007-2013
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 2010
WFOŚiGW
PO Ryby 2007-2013
PROW 2014-2020
NPPDL 2016-2019
GPR 2016-2024
Strategia 2024

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.413860160, fax: +48.413860150, email: malogoszcz@eobip.pl, http://www.malogoszcz.pl
NIP: 656-13-16-695
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI